Cyngor Celfyddydau Cymru | Codi’r To ! - ‘El Sistema’ i Wynedd ?

Codi’r To ! - ‘El Sistema’ i Wynedd ?

Cyfle

Dechrau chwiliad newydd

Ychwanegwch fi at y Cyfeiriadur Celf!

Mewngofnodi / Cofrestru
Lleoliad neu gyfeiriad cyswllt
Ar gael hyd at
Dyddiad cau: 25 Mai 2012
Agored:1 Mai 2012
Manylion cyswllt
Mari Lloyd Pritchard
01286 685 237
marilloyd@me.com

Disgrifiad

Gwahoddir ceisiadau gan unigolion / gwmniau sydd â diddordeb mewn cyflawni astudiaeth ddichonolrwydd ar gyflawni prosiect ‘Codi’r To’ yng Ngwynedd. Amlinellir cefndir y prosiect isod.

Ysgogiad / Cefndir :

Yn dilyn llwyddiant anghygoel ‘El Sistema’ yn Venezuela - mae’r gwaith wedi dylwanadu yn drwm ar brosiectau cyffelyb led-led y byd. Mae’r dylanwad bellach wedi cyrraedd y Deyrnas Unedig gyda phrosiectau yn Lloegr a’r Alban, pob un yn wahanol ond pob un yn mabwysiadu ethos ‘El Sistema’ o fanteisio ar bŵer cerddoriaeth i annog cyrhaeddiad personol ac addysgol plant mewn ardaloedd di-freintiedig.

Gyda chanfyddiad fod prosiect cyffelyb mor agos a Lerpwl, ar ysgogiad dwy o swyddogion ‘Cofis Bach’, aeth criw o bartneriaid i ymweld â’r prosiect ‘In Harmony’ sydd mewn partneriaieth gyda Cherddorfa Philarmonic Lerpwl.

Mae ‘In Harmony’ yn brosiect lle mae cerddoriaeth a dysgu offeryn yn meddu canran uchel o gwriciwlwm yr ysgol. Mae pawb yn dysgu - gan gynnwys y cogydd, y pennaeth a’r weinyddwraig! Dyma ddyfyniad sydd yn crynhoi ethos y prosiect :

“In Harmony is inspired by Venezuela’s El Sistema, using the unique power of music making through the symphony orchestra to enthuse and motivate children, their families and their communities. In Harmony is centred around ensembles and seeks social change through the pursuit of musical excellence. One happens through the other, and neither is prioritized above the other.” Tom Service, The Guardian Classical Blog.
Mae gennym hefyd gysylltiad gyda phrosiect cyffelyb arall o’r enw Big Noise yn yr Alban. Prosiect arall sydd wedi cael ennyn llwyddiant aruthrol:

‘Big Noise is an orchestra programme that aims to use music making to foster confidence, teamwork, pride and aspiration in the children taking part – and across their wider community. It is based on the methods of Venezuela’s “El Sistema” movement and is run by the charity Sistema Scotland... We want the children we work with to grow up to be well-adjusted and happy adults. Through the orchestra we want them to learn they can work hard at something, succeed and feel confident as a result. We hope having succeeded at learning to play an instrument, they will succeed in other areas of their lives too. The Big Noise orchestras are about supporting children to realise their full potential. Gwefan ‘Big Noise’.

Erbyn hyn, mae’r awydd i gynnig prosiect cymdeithasol o’r fath yng Ngwynedd wedi codi momentwm o ddifri ac rydym fel rhwydwaith o bartneriaid wedi dod i’r canlyniad mai comisiynu astudiaeth dichonolrwydd fyddai’r cam naturiol a chyfrifol nesaf.

Y Grŵp Llywio

Gweler isod restr o’r unigolion sydd ar y grŵp llywio (hyd yn hyn):
Judith Humphreys, Sioned Huws, Cofis Bach, Caernarfon
Mari Lloyd Pritchard, Gwasanaeth Ysgolion William Mathias
Meinir Llwyd Jones, Canolfan Gerdd William Mathias
Dyfed Edwards (Arweinydd), Gwawr Roberts, Cyngor Gwynedd.
Siân Tomos, Einion Dafydd Cyngor Celfyddydau Cymru.

Atudiaeth Ddichonolrwydd:
Nôd yr astudiaeth fydd archwilio’r penawdau isod:

• A fyddai cynllun fel ‘El Sistema’ yn addas yng Ngwynedd?
• Ym mha ardal/oedd mwyaf difreintiedig Gwynedd? Ym mha ysgolion?
• Pa bartneriaid fyddai’n addas i ymuno â’r grŵp llywio?
• Pa ddarpariaeth sydd ar gael yn lleol i wireddu’r gwaith?
• Pa ddarpariaeth sydd ar gael yn lleol i wireddu’r gwaith yn ddwy-ieithog?
• A oes arian ar gael i wireddu y prosiect ar raddfa fawr?
• A yw’n brosiect all weithio yn hir-dymor?
• A oes arian hir-dymor i sicrhau cynaladwyedd y prosiect?
• Pa allbynnau sydd yn ddisgwylieidig a sut mae mesur yr allbynnau rheiny?
• Pa effaith hir-dymor all y prosiect ei gael ar gyrhaeddiad addysgol a phersonol y cyfranogwyr?
• Pa effaith hir-dymor all y prosiect ei gael ar dlodi ac iechyd yn yr ardal/oedd dewisiedig?

Dylai ceisiadau o ddiddordeb gynnwys y canlynol:

1. Llythyr cais yn amlinellu’r rhesymau dros ddangos diddordeb yn yr astudiaeth a’ch profiad ym maes cerdd /addysg/ cymdeithaseg / economeg.
2. Cynllun bras o sut y byddai’r astudiaeth yn cael ei chyflawni.
3. Amserlen cyflawni’r gwaith (i’w gwblhau cyn Hydref 31ain, 2012).
4. Côst yr astudiaeth.
5. C.V gyfredol
Bydd yr astudiaeth yn cael ei chyflawni yn y Gymraeg a’I chyflwyno yn derfynol yn y Gymraeg gyda chyfieithiad Saesneg.

Dylid derbyn fersiwn electroneg o’r ceisiadau erbyn hanner dydd, Mai y 25ain. 2012, i marilloyd@me.com

Byddwn yn tynnu rhestr fer ac yn gwahodd yr ymgeiswyr llwyddiannus i gyfweliad ar Fehefin y 1af, 2012.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau pellach, gallwch gysylltu â Mari Lloyd Pritchard ar
01286 685 237 neu Siân Tomos ar 01492 533 440.

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245