Cyngor Celfyddydau Cymru | Cyngor Celfyddydau yn lansio Camau Creadigol
Nôl at y rhestr newyddion

Cyngor Celfyddydau yn lansio Camau Creadigol

Heddiw lansia Cyngor Celfyddydau Cymru raglen ddatblygu newydd i sicrhau y caiff artistiaid Cymru gyfle teg i greu, datblygu a rhannu eu gwaith. 16 Tach 2011

Cyngor Celfyddydau yn lansio Camau Creadigol

Nod Camau Creadigol yw gwerthfawrogi a dathlu cyfoeth pob diwylliant a phobl yn y Gymru sydd ohoni a thrwy hon gwnawn y canlynol:

  • Cael creu a chyflwyno ystod ehangach a safon uwch o waith celfyddydol gan ystod ehangach o bobl
  • Cael rhagor o bobl i brofi a mwynhau'r gwaith hwnnw

Gwnawn hyn drwy'r canlynol:

Cefnogi artistiaid a sefydliadau o ystod o gefndiroedd i ddatblygu eu gwaith

Eu cefnogi wrth greu cysylltiadau â lleoliadau a phobl eraill a all fod o gymorth wrth arddangos eu gwaith

Mae gennym weledigaeth o Gymru'n wlad lle gall bob math o bobl fwynhau'r celfyddydau yn gynulleidfaoedd, yn ymgyfranogwyr ac yn artistiaid. Caiff ystod eang o artistiaid gyfle i greu gwaith amrywiol, perthnasol i bob math o bobl a chymunedau.

Mae gan artistiaid Cymru'r posibiliad i ddod â dimensiwn newydd i'r gwaith a gefnoga'r Cyngor. Cydnebydd Camau Creadigol fod rhai artistiaid wedi wynebu rhwystrau wrth ddatblygu eu gwaith. Mae'r rhaglen ddatblygu hon i artistiaid allu dymchwel y rhwystrau hyn.

Mae'n agored i bob artist, sefydliad neu grŵp yng Nghymru. Ond ei diben yw estyn ystod yr artistiaid a'r sefydliadau a gaiff ein harian. Felly chwiliwn am y rhai sy'n cynhyrchu gwaith difyr ond heb gael arian gennym yn y gorffennol.

Sefydlir y rhaglen mewn dau gam. Erbyn hyn mae Camau Creadigol 1 yn agored gan gynnig cyfle i artistiaid a sefydliadau drafod eu syniadau gyda ni a sut y gellir eu datblygu. Gallai Camau Creadigol 1 roi arian ar gyfer cyngor ac arweiniad i helpu artistiaid a sefydliadau i wneud y canlynol:

  • Datblygu eu syniadau creadigol
  • Datblygu ochr busnes eu gwaith
  • Cysylltu â rhwydweithiau newydd a datblygu partneriaethau
  • Dod o hyd i lwyfannau addas ar gyfer eu gwaith

Bydd cyflawni hyn yn dibynnu ar yr hyn sydd arnoch ei angen i ddaearu eich syniad yn gadarn. Mae'n rhaglen hyblyg.

Cyhoeddwn sut y gweithia Cam 2 o'r rhaglen yng Nghanllawiau'r Loteri yn Chwefror 2012.

Am fanylion llawn, darllenwch y ddogfen:

pdf - logo bachCreative Steps

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245