Cyngor Celfyddydau Cymru | Y Prosiect Tanffordd
Nôl at y rhestr newyddion

Y Prosiect Tanffordd

“Gobeithio y bydd pawb yn mwynhau ein murlun, ac y bydd yn achos i wenu!” Ingrid Maugham 13 Ion 2012

Y Prosiect Tanffordd

Yn 2011 derbyniwyd comisiwn celf cyhoeddus ar gyfer llwybr tanffordd 15 m oedd yn rhan o gynllun gwella ffordd yr A483 yn Four Crosses.

Arianwyd y prosiect gan Lywodraeth Cynulliad Cymru a Chyngor Sir Powys, ac roedd dwy ran i’r prosiect – y cyntaf oedd ymgynghoriad gyda’r gymuned nôl yn 2010, oedd yn golygu casglu syniadau, gwybodaeth a sylwadau gan grwpiau cymunedol amrywiol, o gyfarfodydd cyhoeddus ac o’r ysgol, oedd wedi rhoi ystod eang o luniau o’r ardal. Symudwyd ymlaen wedyn at yr ail gam, sef y gwaith o gomisiynu dyluniad a’r broses o greu murlun cerameg.

Sylw’r artist Ingrid Maugham am y dyluniad oedd "Wrth edrych ar fap OS o’r ardal, sylwais ar y berthynas ddiddorol rhwng Clawdd Offa, y gamlas a’r hen reilffordd - pob un o’r rhain yn amlwg yn hanes yr ardal - a defnyddiais y rhain fel sail/siâp y dyluniad. Wrth ‘ymestyn’ y llinellau hyn, a’u hadlewyrchu, roedd hyn yn bell o fod yn fap o’r ardal! Mae’r siapiau a grëwyd hefyd yn awgrymu bryniau/cefn gwlad yn gyffredinol."

Agorwyd y llwybr tanffordd gan Carl Sargeant, AC, y Gweinidog dros Gyfiawnder Cymdeithasol a Llywodraeth Leol ar 7fed Gorffennaf, a dadorchuddiwyd y plac hefyd oedd yn rhoi cip ar y gwaith ar y llwybr ei hun. Mae’r dyluniad yn cynnwys hen luniau a lluniau cyfoes, hanes, atgofion, gludwaith gan y plant ar deiliau, themâu’n seiliedig ar eu gwaith, a’r farn gyffredinol y dylai fod yn 'lliwgar a llachar'! Mae pob plentyn wedi cyfrannu un o’r ochrau o gwmpas y teiliau ffotograffig.

Roedd Karen Geddes yn artist cynorthwyol, Rosie Meade-Kemp yn wirfoddolwr, a chafwyd cyfraniadau hefyd gan Tony Wainwright, a staff Cyswllt Celf. Ian Parr oedd yn gyfrifol am deilio’r mannau plaen. A diolch yn fawr iawn i gwmni Griffiths a Chyngor Sir Powys am eu cymorth a’u cefnogaeth.

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245