Cyngor Celfyddydau Cymru | Datgelu cynlluniau i ddathlu can mlynedd ers geni Dylan Thomas
Nôl at y rhestr newyddion

Datgelu cynlluniau i ddathlu can mlynedd ers geni Dylan Thomas

Cafodd cynlluniau ar gyfer blwyddyn o weithgareddau a digwyddiadau yn 2014 i ddathlu canrif ers geni Dylan Thomas eu cyhoeddi heddiw gan Huw Lewis, y Gweinidog Tai, Adfywio a Threftadaeth. 07 Mehef 2012

Datgelu cynlluniau i ddathlu can mlynedd ers geni Dylan Thomas

Ymunodd y Gweinidog â Hannah Ellis, wyres yr awdur a noddwr anrhydeddus yr ŵyl i ddatgelu cynlluniau ar gyfer Gŵyl Dylan Thomas 100 mewn digwyddiad yng Ngŵyl Lenyddol y Gelli. Galwodd ar grwpiau a sefydliadau sydd â diddordeb mewn cynnal digwyddiad i wneud cais am gyfran o’r £750,000 o gyllid sydd ar gael gan Lywodraeth Cymru, Cyngor Celfyddydau Cymru, Cyngor Dinas a Sir Abertawe a Chyngor Sir Caerfyrddin.

Dywedodd: "Mae’n siŵr mai Dylan Thomas yw’r awdur mwyaf enwog a chlodfawr i ddod o Gymru erioed. Mae’r cyfraniad y mae wedi’i wneud i Gymru, yn ddiwylliannol ac yn fasnachol drwy ddenu twristiaid o bedwar ban byd, yn bwysig dros ben. Mae’n bleser gennyf, felly, i gyhoeddi bod Llywodraeth Cymru yn arwain ar y prosiect hwn gyda Chyngor Celfyddydau Cymru, awdurdodau lleol partner a rhanddeiliaid eraill sydd wedi gweithio gyda’i gilydd i greu Gŵyl Dylan Thomas 100".

"Ein gweledigaeth yw dathliad ystyrlon, ysbrydoledig o fywyd, gwaith a dylanwad Dylan Thomas – sef rhaglen flwyddyn o weithgarwch diwylliannol ac academaidd a fydd yn tanio brwdfrydedd pobl yng Nghymru a thu hwnt, yn dod ag ymwelwyr newydd i Gymru ac a fydd yn cael effaith sy’n deyrnged haeddiannol. Byddem yn falch cael clywed am gynigion a fyddai’n cyd-fynd â’r weledigaeth hon."

Drwy gydol 2014, bydd Llywodraeth Cymru, Cyngor Celfyddydau Cymru, Cyngor Dinas a Sir Abertawe a Chyngor Sir Caerfyrddin yn arwain y dathliad o fywyd, gwaith ac etifeddiaeth Dylan Thomas. Bydd y rhaglen o ddigwyddiadau, bach a mawr, rhyngwladol a lleol, yn tynnu sylw at bwysigrwydd un o awduron pwysicaf a mwyaf uchel ei barch Cymru, o safbwynt artistig, diwylliannol, addysgol a masnachol. Bydd y digwyddiadau yn seiliedig ar bedair thema ac ar waith Dylan Thomas.

  • "Between the Covers of Books" (Addysg a Dysgu)
  • "To Wales in My Arms" (Twristiaeth)
  • "Sailed and Set Dazzling" (Rhyngwladol)
  • "High Hill and Green Fuse" (Digwyddiadau i ysbrydoli gweithgarwch yr ŵyl)

Bydd cronfa Dylan Thomas 100 yn cael ei rhannu yn dair rhan. Bydd £500,000 ar gael ar gyfer tri neu bedwar digwyddiad unigryw o safon ryngwladol; £225,000 ar gael ar gyfer hyd at 10 digwyddiad canolig eu maint; a £25,000 i’w rannu ymysg digwyddiadau cymunedol llai.

Mae cam cyntaf y broses ymgeisio, a fydd yn cael ei reoli gan Gyngor Celfyddydau Cymru, yn agor heddiw a’r dyddiad cau ar gyfer ymatebion yw canol dydd ar 5 Gorffennaf. Mae hwn yn cynnwys llenwi holiadur byr i sicrhau bod cynlluniau yn cyd-fynd â gweledigaeth gyffredinol y prosiect. Bydd y prosiectau sy’n gymwys i’w hystyried wedyn yn cael eu gwahodd i gyflwyno cais manylach. Rhaid cadarnhau 25% o arian cyfatebol o leiaf er mwyn i geisiadau fod yn gymwys.

I gael rhagor o wybodaeth ewch i: www.celfcymru.org.uk/dt100 a www.dt100.info

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245