Cyngor Celfyddydau Cymru | Côd Arferion Gorau

Côd Arferion Gorau

Bydd Cyngor Celfyddydau Cymru bob amser yn cadw at y safonau uchaf mewn ymagwedd ddiduedd, hygrededdedd a gwrthrychedd yn ei stiwardiaeth o arian cyhoeddus a'i reolaeth o gyrff eraill.

Yn unol â'i bolisi o wneud ei waith gyda'r safon uchaf o onestrwydd, effeithlonrwydd ac ymagwedd agored, mae'r Cyngor wedi cymeradwyo'r Cod Arfer Gorau hwn.


Safonau'r Cyngor

Mae'r Cod yn nodi'r safonau sydd yn ofynnol - ac y mae gan y cyhoedd hawl i'w disgwyl - gan bawb sy'n rhan o fusnes Cyngor Celfyddydau Cymru, gan cynnwys:

  • Aelodau'r Cyngor
  • aelodau o'r Pwyllgorau
  • Rhestr Genedlaethol o Ymgynghorwyr
  • staff Cyngor Celfyddydau Cymru.

Mae hefyd yn nodi rhai gweithdrefnau a gynlluniwyd i roi ar waith yr egwyddorion a ymgorfforir yn y Cod Arfer neu i roi hawliau penodol i aelodau'r cyhoedd.


Cyrff sy'n Debyn Cyllid

Gyrrir copi o'r Côd i bob corff a gyllidir gan refeniw y Cyngor ac fe'i rhoddir yn ôl y gofyn i unrhyw un arall sy'n derbyn grant.

Mae gan Gyngor Celfyddydau Cymru hefyd Gôd Ymarfer ar gyfer Sefydliadau sy'n Cael Cyllid. Dim ond trwy gydweithio â sefydliadau ac unigolion sy'n cymryd rhan mewn gweithgareddau celfyddydol y gellir gweithredu'r polisi hwn ac mae Cyngor Celfyddydau Cymru yn disgwyl bod y rhai sy'n derbyn grantiau yn gweithredu polisïau cyfle cyfartal effeithiol ac yn defnyddio'r Cod Ymarfer hwn fel canllaw.

Côd Arferion Gorau
Amdanom Ni

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245