Cyngor Celfyddydau Cymru | Cynlluniau a Strategaethau

Dewisiadau

Gwahoddiad i dendro: Cynllun cerdyn ymwelwyr anabl
Cyngor Celfyddydau Cymru yn cyhoeddi arian refeniw blynyddol ar gyfer 2014-16
Pecyn Adnodd Addysgol
Cynllunio
Strategaeth
Teuluoedd
Cyngor Celfyddydau Cymru

CategorïauFfurfiau ar gelfyddyd
TagiauDyddiadCynlluniau a Strategaethau

Ein prif gynlluniau a strategaethau corfforaethol.

Tudalen 12
Ysbrydoli… ein strategaeth ar gyfer Creadigrwydd a’r Celfyddydau yng Nghymru - Dogfen ymgynghorol

Ysbrydoli… ein strategaeth ar gyfer Creadigrwydd a’r Celfyddydau yng Nghymru - Dogfen ymgynghorol

26/03/2014
Strategaeth Ymgynghoriadau Presennol
Yn dilyn proses ddatblygu a thrafodaethau’r Cyngor ar yr hyn sy’n bwysig i ni ganolbwyntio arno ac anelu tuag ato, cyflwynwn y strategaeth hon i ymgynghori arni. Gofynnwn am eich sylwadau arni a’i chynigion. Ymatebwch erbyn dydd Mercher 30 Ebrill 2014.
Darllen mwy...
Cynllun Cydraddoldeb 2013 i 2014 - Fersiwn Hawdd ei Ddeall

Cynllun Cydraddoldeb 2013 i 2014 - Fersiwn Hawdd ei Ddeall

20/09/2013
Cynllunio Amrywiaeth Cydraddoldeb Dogfen Hawdd i'w Deall Strategaeth
Ein cynlluniau ar gyfer trin pawb yn gydradd Fersiwn Hawdd ei Ddeall yw hwn o'r Cynllun Cydraddoldeb Strategol: Crynodeb o'n nodau ar gyfer 2013-2014
Darllen mwy...
Dychmygwch... Ein gweledigaeth ar gyfer y Celfyddydau yng Nghymru 2013-18

Dychmygwch... Ein gweledigaeth ar gyfer y Celfyddydau yng Nghymru 2013-18

05/09/2013
Cynllunio
Dyma gynllun corfforaethol tra gwahanol. Mae a wnelo a'n gweledigaeth a'n huchelgeisiau ehangach, a'r pethau sydd bwysicaf i ni. Mae'r manylion i'w gweld yn ein cynlluniau a'n strategaethau gweithredol. Yma, soniwn am ein dyheadau yn yr hirdymor a'n cyfeiriad yn gyffredinol.
Darllen mwy...
Cynllun Gweithredol 2013/14

Cynllun Gweithredol 2013/14

20/05/2013
Cynllunio
Mae’r Cynllun Gweithredol hwn yn troi’r weledigaeth yn ein Cynllun Corfforaethol yn weithgaredd ymarferol.
Darllen mwy...
Cynllun Cydraddoldeb Strategol - ein targedau ar gyfer 2013-14

Cynllun Cydraddoldeb Strategol - ein targedau ar gyfer 2013-14

02/04/2013
Cynllunio Amrywiaeth Cydraddoldeb Strategaeth
Daeth Deddf Cydraddoldeb 2010 (y ddeddf) i rym ar 1 Hydref 2010 a fynna fod cyrff cyhoeddus Cymru yn cydymffurfio â chyfres o ‘ddyletswyddau’ sydd yn Neddf Cydraddoldeb 2010 (Rheoliadau Dyletswyddau Statudol (Cymru) 2011). Yn eu plith mae dyletswydd i lunio a chyhoeddi ein hamcanion cydraddoldeb yn ein cynllun cydraddoldeb strategol.
Darllen mwy...
Cynllun Cydraddoldeb: Hawdd ei Ddeall

Cynllun Cydraddoldeb: Hawdd ei Ddeall

10/12/2012
Cydraddoldeb Anabledd a'r Celfyddydau Amrywiaeth Cynllunio Dogfen Hawdd i'w Deall
Fersiwn Hawdd ei Ddeall o'r Cynllun Cydraddoldeb Strategol yw hwn Crynodeb o'n hamcanion ar gyfer cydraddoldeb 2012
Darllen mwy...
Creawdwyr Ifainc - ein cynllun gweithredu ar gyfer 2012-13

Creawdwyr Ifainc - ein cynllun gweithredu ar gyfer 2012-13

07/11/2012
Pobl Ifainc ac Addysg Teuluoedd Cynllunio
Yn Nhachwedd 2011 cyhoeddasom Greawdwyr Ifainc sy'n disgrifio ein gweledigaeth am ymwneud plant a phobl ifainc yn y dyfodol â chelfyddydau Cymru. Manyla'r cynllun gweithredu hwn ar flwyddyn gyntaf y strategaeth (2012- 13). Cynhyrchwn adroddiad am ein cyflawniadau ar ddiwedd y flwyddyn gyda chynllun a ddiweddarwyd ar gyfer 2013-14.
Darllen mwy...
Sgrinio ac asesiad effaith cydraddoldeb - Strategaeth Cyfalaf 2012-17

Sgrinio ac asesiad effaith cydraddoldeb - Strategaeth Cyfalaf 2012-17

23/07/2012
Rhaglen Gyfalaf Strategaeth Asesiad Effaith ar Gydraddoldeb
Isadran/Adran: Ariannu'r Celfyddydau Pwy sy'n ymgymryd â'r Asesiad? Kath Davies, Cyfarwyddwr Buddsoddi ac Ariannu; Tracy Shellard, Rheolwr Prosiectau Ariannu'r Celfyddydau Dyddiad yr asesiad: 11 Ebrill 2012
Darllen mwy...
Strategaeth Gyfalaf 2012-2017

Strategaeth Gyfalaf 2012-2017

04/07/2012
Strategaeth Sefydliadau Rhaglen Gyfalaf
Bu'r Cyngor yn dosbarthu arian y Loteri i brosiectau Cyfalaf er 1997. Ers hynny rhoddodd dros £111,048,872i gyfanswm o 1,599 o sefydliadau ledled Cymru.
Darllen mwy...
Cynllun Cydraddoldeb Strategol: Crynodeb o’r ymgynghoriad a’n hymateb

Cynllun Cydraddoldeb Strategol: Crynodeb o’r ymgynghoriad a’n hymateb

02/05/2012
Cynllunio Ymgynghoriadau Blaenorol Cydraddoldeb
Mae’r crynodeb hwn yn crynhoi’r prif themâu a syniadau a godwyd gan bobl yn eu hymatebion a’n hymatebion ni iddynt. Mae’n cynnwys ymatebion i’r cwestiynau ymgynghori a’r cynllun manwl.
Darllen mwy...
Tudalen 12

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245