Cyngor Celfyddydau Cymru | Galw am geisiadau: Cymru yn Fenis/Wales in Venice 2015
Galw am geisiadau: Cymru yn Fenis/Wales in Venice 2015

Galw am geisiadau: Cymru yn Fenis/Wales in Venice 2015

Cyngor Celfyddydau Cymru'n chwilio am gynrychiolydd Cymru ar gyfer Biennale Celf Fenis yn 2015

Yn 2013 dathlwyd 6ed arddangosfa Cymru yn Fenis/Wales in Venice, a 10 mlynedd ers i Gymru gael ei chynrychioli am y tro cyntaf yn Biennale Celf blaenllaw Fenis.

Partneriaeth rhwng Cyngor Celfyddydau Cymru (y Comisiynydd) a’r sefydliad[au] a ddewisir i gyflawni’r cyflwyniad yw Cymru yn Fenis/Wales in Venice.

Mae Cymru yn Fenis/Wales in Venice yn wynebu trobwynt yn sgil 2013. Mae Biennale Fenis yn tyfu’n barhaus a rhaid i Gymru yn Fenis/Wales in Venice barhau i esblygu a chodi i’r her a’r cyfleoedd sy’n dod yn sgil hyn. Rhaid i ni ofyn beth y gallai Cymru ei gyflwyno yn 2015 yng nghyd-destun arferion, cysylltiadau a phrofiadau cyfoes, a’n huchelgeisiau ar gyfer y celfyddydau gweledol yng Nghymru. Rhaid ystyried ymateb Cymru i Biennale Fenis mewn blynyddoedd diweddar a’i sefyllfa fel un o’r llwyfannau rhyngwladol mwyaf ei bri ar gyfer y Celfyddydau Gweledol.

Mae amcanion y bartneriaeth, a sefydlwyd gan Gyngor Celfyddydau Cymru, yn adlewyrchu’r rhesymeg dros gyflwyno yn Fenis a beth rydym ni am ei gyflawni. Dyma nhw:

 • Cyflwyno’r artistiaid mwyaf cyffrous a chreadigol sydd â chysylltiad â Chymru.
 • Hoelio sylw rhyngwladol a chenedlaethol ar yr amrywiaeth eang o waith sy’n cael ei gyflawni yng Nghymru, gan Gymry neu mewn perthynas â Chymru, ac sy’n cael ei werthfawrogi gan y beirniaid.
 • Creu profiadau a chysylltiadau rhyngwladol ar gyfer orielau, curaduron ac artistiaid a fydd yn datblygu’r celfyddydau gweledol yng Nghymru.
 • Dathlu Cymru yn y Byd fel gwlad ddeinamig a blaengar sydd wedi ei hymgysylltu â’r byd diwylliannol.

Mae’r Pwyllgor Ymgynghorol sy’n goruchwylio Cymru yn Fenis/Wales in Venice wedi cwrdd â VAGW (Grŵp Celfyddydau Gweledol Cymru) i drafod y cynnig i ddatblygu 2015. Ein nod yw adeiladu ar lwyddiannau 2013, a dysgu o’r sialensiau, wrth archwilio safbwyntiau ffres a dulliau newydd o fynd ati, a hyn oll yng nghyd-destun ymrwymiad Cymru i Biennale Fenis ers 2003.

Cafodd y cais agored am gynigion, sy’n gyfyngedig i sefydliadau sy’n aelodau o VAGW, ei gyflwyno am y tro cyntaf i gyflawni cyflwyniad 2013. Denodd y dull hwn o weithredu gynigion uchelgeisiol, dychmygus ac o safon uchel gan guraduron a thimau profiadol, a bu’n ddull effeithiol o fynd ati i bennu cyflwyniad. Mae Cyngor Celfyddydau Cymru wedi cytuno i ddal ati gyda’r dull hwn, gan wahodd aelodau VAGW i gyflwyno cynigion ar gyfer 2015. Mae Cyngor Celfyddydau Cymru’n teimlo bod gan y dull hwn o weithredu’r potensial i feithrin y celfyddydau gweledol yng Nghymru trwy'r rhwydwaith o orielau ac artistiaid sy’n dod o dan adain VAGW.

Mae Cymru yn Fenis/Wales in Venice 2015 yn cynnig cyfle i aelodau VAGW ddefnyddio eu rhwydweithiau i ystyried a thrafod y sialensiau y mae Fenis, a chyd-destun ehangach y Biennale, yn eu cynnig ar gyfer artistiaid, sefydliadau a’r sector yng Nghymru.

Mewn perthynas â phrosiect 2015, mae’r Pwyllgor Ymgynghorol yn chwilio am gynigion cydweithredol a fydd yn meithrin partneriaethau a chyfleoedd. Un o’r gofynion allweddol yw taw aelod o VAGW sy’n arwain pob cyflwyniad. Fodd bynnag, gall y partneriaethau gynnwys Sefydliadau Academaidd, orielau masnachol, asiantaethau cyflwyno neu bartneriaid a chydweithredwyr rhyngwladol. Gallai prosiectau cydweithredol fod yn guradurol neu’n artistig, neu gallant ganolbwyntio ar gyflawni, ac nid oes rhaid i’r partneriaid fod yn gweithio yng Nghymru.

Rydym am gael cynigion gan dimau sy’n bodloni’r meini prawf dethol, ac sy’n gallu dangos bod ganddynt y sgiliau a’r profiad i greu prosiect neilltuol ar gyfer 2015. Mae aelodau VAGW wedi dangos eu bod yn agored i ganfasio syniadau priodol ar gyfer y platfform rhyngwladol hwn ar gyfer y celfyddydau gweledol, a phresenoldeb Cymru yn y Biennale, ac i chwilio am ddulliau o gadarnhau’r cynigion.

Dyma’r meini prawf y mae’n rhaid i gynnig ar gyfer arddangosfa eu bodloni ar gyfer Cymru yn Fenis/Wales in Venice 2015:

a) Dathlu gwaith amrywiol sy’n cael ei werthfawrogi’n feirniadol o waith artistiaid sy’n gysylltiedig â Chymru;

b) Cynnig cyfleoedd gyrfaol ar adeg bwysig i’r rhai sy’n cymryd rhan;

c) Denu a hoelio sylw a thrafodaeth ar gelf yng Nghymru, o Gymru ac mewn perthynas â Chymru, a hynny er mwyn dwysáu’r drafodaeth feirniadol ar lefel genedlaethol a rhyngwladol;

d) Hoelio diddordeb curadurol ar gelfyddyd sy’n cael ei chynhyrchu yng Nghymru, gan ddenu mwy o sylw i artistiaid o Gymru;

Yn ogystal, bydd y cynnig yn:

e) Rhoi profiadau, dyheadau a chyd-destun i artistiaid ar gychwyn eu gyrfa (ar ffurf profiad o’r Biennale, rhaglenni arolygu, tywyswyr byw, gwaith addysg a chyfleoedd i rwydweithio);

f) Cynnal y cyd-destun datblygiadol ar gyfer mentrau ym maes orielau yng Nghymru;

g) Hybu diwylliant gweledol Cymreig i’r cyhoedd yng Nghymru, gan ddatblygu gwerth gosod celf Gymreig gyfoes mewn cyd-destun rhyngwladol, a sicrhau bod presenoldeb Cymru yn Fenis yn cael ei ledaenu, naill ai trwy arddangosfa gydategol neu trwy weithgaredd cysylltiedig arall.

Trafodaethau Pwyllgor Ymgynghorol Cymru yn Biennale Fenis yn unig fydd yn penderfynu pa gyflwyniad a gaiff ei ddewis. Bydd y Pwyllgor Ymgynghorol yn cyfarfod i wneud eu penderfyniad ym mis Mai 2014. Caiff y penderfyniad ei gyhoeddi ym mis Mehefin 2014.

Agorodd y cais am gynigion ar 5 Mawrth 2014.

Y dyddiad cau ar gyfer cynigion yw 12.00 canol dydd, dydd Llun 28 Ebrill 2014.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Chomisiynydd yr Arddangosfa sef Louise Wright, Rheolwr Portffolio’r Celfyddydau Gweledol a Chymhwysol a Chrefftau dros Gyngor Celfyddydau Cymru.

pdf - logo bachNeu gallwch lawrlwytho'r manylion llawn yn y ddogfen Cais am Gynigion: Cymru yn Fenis/Wales in Venice 2015


Gwybodaeth

VAGW yw Cymdeithas Broffesiynol y canolfannau a’r sefydliadau sy’n cynhyrchu ac yn cyflwyno’r celfyddydau gweledol cyfoes yng Nghymru. Mae VAGW yn bodoli er mwyn datblygu’r amodau a fydd yn galluogi i sector celfyddydau gweledol deinamig a llwyddiannus lewyrchu yng Nghymru. Mae ei aelodau yn cynrychioli orielau yn y sector a ariennir, gan gynnwys y rhai sydd ym Mhortffolio Cyngor Celfyddydau Cymru o Sefydliadau Refeniw (RFO) a’r rhai sy’n cael eu hariannu trwy gyfuniad o Gyllid Awdurdodau Lleol a Chyllid y Loteri ar gyfer prosiectau penodol.

Dyma’r aelodau:

Canolfan Gelfyddydau Aberystwyth, Artes Mundi, bloc, Cyngor Caerdydd, Chapter, Crefft yn y Bae, yr Eisteddfod Genedlaethol, Ffotogallery, g39, Oriel Gelf Glynn Vivian, Canolfan Gelfyddydau Llantarnam Grange, Oriel Mission, MOSTYN, Amgueddfa Cymru, Oriel Davies, Oriel Myrddin, Plas Glyn y Weddw, Canolfan Grefftau Rhuthun ac Oriel Wrecsam.

Dyma aelodau Pwyllgor Ymgynghorol Cymru yn Fenis:

 • Kate Woodward (Cadeirydd) (Aelod o’r Cyngor)
 • Osi Rhys Osmond (Aelod o’r Cyngor a Chadeirydd 2011/13)
 • Ann Jones (Ymgynghorydd Cenedlaethol)
 • Mike Tooby (Ymgynghorydd Cenedlaethol)
 • Ben Borthwick (Ymgynghorydd Cenedlaethol)
 • Nick Thornton (Amgueddfa Cymru)
 • Karen Mackinnon (Artes Mundi)
 • Dan Thomas (Sylwedydd o Gyngor Prydain)

Swyddogion Cyngor y Celfyddydau:

 • David Alston (Cyfarwyddwr y Celfyddydau)
 • Louise Wright (Comisiynydd Cymru yn Fenis/Wales in Venice) (Rheolwr y Portffolio)
 • Eluned Haf (Pennaeth Celfyddydau Rhyngwladol Cymru)

Cynrychiolir Amgueddfa Cymru ac Artes Mundi ar Bwyllgor Ymgynghorol Cymru yn Fenis/Wales in Venice er mwyn meithrin cysylltiadau rhwng sefydliadau a chyrff â phresenoldeb rhyngwladol ar gyfer y celfyddydau gweledol yng Nghymru, ond ni chânt gyflwyno cynigion o dan y broses hon.

Galw am geisiadau: Cymru yn Fenis/Wales in Venice 2015
Cymru yn Fenis 2013

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245