Cyngor Celfyddydau Cymru | Cyhoeddiadau

Dewisiadau

Categorïau
Ffurfiau ar gelfyddyd
Tagiau


DyddiadCyhoeddiadau

Tudalen 1234567...545556
Gwneud Apêl - Dogfen Ymgynghorol

Gwneud Apêl - Dogfen Ymgynghorol

05/05/2015
Adolygiad Buddsoddi
Yn y ddogfen hon esboniwn yr hawl i apelio a'r weithdrefn gysylltiedig a fydd ar gael i unrhyw sefydliad sy'n anfodlon ar ein penderfyniad ariannu. Mae'r weithdrefn apelio yn gymwys i Adolygiad Buddsoddi 2015 yn unig.
Darllen mwy...
Ffurflen Apelio (Atodiad 1)

Ffurflen Apelio (Atodiad 1)

05/05/2015
Adolygiad Buddsoddi
Byddai'n rhaid ichi ddefnyddio'r ffurflen hon pe hoffech apelio yn erbyn penderfyniad Cyngor Celfyddydau Cymru ynghylch Adolygiad Buddsoddi 2015.
Darllen mwy...
Ymateb i’r Ymgynghoriad ar Broses yr Apeliadau

Ymateb i’r Ymgynghoriad ar Broses yr Apeliadau

05/05/2015
Ymgynghoriadau Blaenorol Adolygiad Buddsoddi
Dyma'n hadborth ar yr ymarfer ymgynghori am ein Proses Apeliadau yr ymgymerwyd ag ef yn rhan o'n Hadolygiad Buddsoddi. Cofiwch fod y broses hon dim ond yn gymwys i'n Hadolygiad Buddsoddi 2015 ac nid i unrhyw gynllun neu gŵyn arall.
Darllen mwy...
Llythyr Cylch Gwaith 2015-2016

Llythyr Cylch Gwaith 2015-2016

27/04/2015
Llywodraeth Cymru Polisïau a Nodau Corfforaethol Côd Ymarfer Gorau
Mae’r llythyr hwn yn gosod cyd-destun strategol ynghyd â diben cyllid Llywodraeth Cymru i Gyngor Celfyddydau Cymru yn ystod 2015/16.
Darllen mwy...
Dyfarniadau Cymru Greadigol 2014-2015 Canllawiau i ymgeiswyr a nodiadau cymorth hanfodol

Dyfarniadau Cymru Greadigol 2014-2015 Canllawiau i ymgeiswyr a nodiadau cymorth hanfodol

27/04/2015
Ceisio am Arian Unigolion Creadigol Proffesiynol Cymru Greadigol Canllawiau Nodiadau Cymorth
Pwrpas Dyfarniadau Cymru Greadigol yw cefnogi datblygiad artistiaid. Cyflwynir y dyfarniadau am bob ffurf ar gelfyddyd. Bwriedir iddynt roi amser a lle i artist sydd eisoes wedi cael llwyddiant yn ei yrfa gael arbrofi'n greadigol ac ymchwilio er mwyn goleuo ei ymarfer yn y dyfodol. Nid ydynt o reidrwydd wedi'u hanelu i sicrhau canlyniadau wedi’u diffinio a’u pennu ymlaen llaw.
Darllen mwy...
Llysgenhadon Cymru Greadigol 2015-16 Canllawiau Enwebu a Nodiadau Cymorth Hanfodol

Llysgenhadon Cymru Greadigol 2015-16 Canllawiau Enwebu a Nodiadau Cymorth Hanfodol

27/04/2015
Cymru Greadigol Unigolion Creadigol Proffesiynol Canllawiau Nodiadau Cymorth Ceisio am Arian
Estyniad o’n hymrwymiad i fuddsoddi mewn artistiaid er mwyn galluogi iddynt greu eu gwaith gorau yw dyfarniadau Llysgenhadon Cymru Greadigol.
Darllen mwy...
Templed Cynllun Busnes

Templed Cynllun Busnes

22/04/2015
Cynllunio a Monitro Busnes Sefydliadau
Gellwch ddefnyddio'r templed hwn am eich nodiadau, llunio naratif neu restr wirio wrth ddatblygu eich cynllun. Cofiwch fod yn rhaid i'r holl sefydliad arddel y cynllun hwn.
Darllen mwy...
Arweiniad i Gynllunio Busnes: Pam, Beth a Sut

Arweiniad i Gynllunio Busnes: Pam, Beth a Sut

22/04/2015
Sefydliadau Cynllunio a Monitro Busnes
Comisiynwyd yr arweiniad hwn gan Gyngor Celfyddydau Cymru a'i nod yw cefnogi sefydliadau celfyddydol Cymru i ddatblygu a gweithredu cynllun busnes.
Darllen mwy...
Asesiad Risg a Templed Goleuadau Traffig

Asesiad Risg a Templed Goleuadau Traffig

22/04/2015
Cynllunio a Monitro Busnes Sefydliadau
Bydd y templed hwn yn eich helpu i asesu risgiau a allai neu na allai ddigwydd yn ystod cyfnod eich cynllun a'r effaith gaiff y rhain ar gwrdd â'ch nodau a'ch amcanion.
Darllen mwy...
Templed Pwy i'w Gynnwys ac Amserlen

Templed Pwy i'w Gynnwys ac Amserlen

22/04/2015
Cynllunio a Monitro Busnes Sefydliadau
Gall y templedi yma eich helpu i weld ble mae angen i aelodau eraill o'r sefydliad darparu adrannau neu wybodaeth ar eich cyfer i chi a'r sefydliad ei gyflawni yn llwyddiannus.
Darllen mwy...
Tudalen 1234567...545556

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245