Cyngor Celfyddydau Cymru | Cyhoeddiadau

Dewisiadau

Cyngor Celfyddydau Cymru yn cyhoeddi arian refeniw blynyddol ar gyfer 2014-16
Pecyn Adnodd Addysgol
Cydraddoldeb
Cyngor Celfyddydau Cymru

CategorïauFfurfiau ar gelfyddyd
TagiauDyddiadCyhoeddiadau

Tudalen 12
Adroddiad Cydraddoldeb Blynyddol 2012/13

Adroddiad Cydraddoldeb Blynyddol 2012/13

01/04/2014
Cydraddoldeb Adroddiadau Polisïau a Nodau Corfforaethol
Wedi’i ysgogi yn sgil cyflwyno Deddf Cydraddoldeb 2010 (a’r dyletswyddau cysylltiedig ar y sector cyhoeddus), roedd 2011/12 yn flwyddyn pan wnaethom atgyfnerthu ein hymagwedd at gydraddoldeb a datblygu ein Cynllun Cydraddoldeb Strategol cyntaf –y fframwaith ar gyfer y ffyrdd rydym yn gweithio i wella cydraddoldeb.
Darllen mwy...
Arolwg Hygyrchedd Anabledd o'n Lleoliadau a'n Horielau Refeniw 2012

Arolwg Hygyrchedd Anabledd o'n Lleoliadau a'n Horielau Refeniw 2012

14/11/2013
Anabledd a'r Celfyddydau Cydraddoldeb
Yn Chwefror 2012 gofynasom i bob un o'n lleoliadau a'n horielau refeniw lenwi hwn. O'r 28 arolwg a anfonasom, llenwyd 24. Crynodeb yw'r adroddiad hwn o'r ymatebion ac awgryma gamau gweithredu i wella hygyrchedd.
Darllen mwy...
Cynllun Cydraddoldeb 2013 i 2014 - Fersiwn Hawdd ei Ddeall

Cynllun Cydraddoldeb 2013 i 2014 - Fersiwn Hawdd ei Ddeall

20/09/2013
Cynllunio Amrywiaeth Cydraddoldeb Dogfen Hawdd i'w Deall Strategaeth
Ein cynlluniau ar gyfer trin pawb yn gydradd Fersiwn Hawdd ei Ddeall yw hwn o'r Cynllun Cydraddoldeb Strategol: Crynodeb o'n nodau ar gyfer 2013-2014
Darllen mwy...
Asesiad Effaith Cydraddoldeb - Ein Lle Ni

Asesiad Effaith Cydraddoldeb - Ein Lle Ni

08/07/2013
Asesiad Effaith ar Gydraddoldeb Ceisio am Arian Datblygu Cynulleidfaoedd Pobl Ifainc ac Addysg Amrywiaeth Anabledd a'r Celfyddydau Cydraddoldeb Unigolion Sefydliadau Y Gymraeg
Nod y rhaglen yw cyrraedd cynulleidfaoedd newydd a pherswadio rhagor o bobl i ymwneud â'r celfyddydau. Anela'r rhaglen yn benodol at y cynulleidfaoedd nad ydynt wedi cysylltu â'r celfyddydau neu sy'n wynebu rhwystrau wrth ymgysylltu.
Darllen mwy...
Cynllun Cydraddoldeb Strategol - ein targedau ar gyfer 2013-14

Cynllun Cydraddoldeb Strategol - ein targedau ar gyfer 2013-14

02/04/2013
Cynllunio Amrywiaeth Cydraddoldeb Strategaeth
Daeth Deddf Cydraddoldeb 2010 (y ddeddf) i rym ar 1 Hydref 2010 a fynna fod cyrff cyhoeddus Cymru yn cydymffurfio â chyfres o ‘ddyletswyddau’ sydd yn Neddf Cydraddoldeb 2010 (Rheoliadau Dyletswyddau Statudol (Cymru) 2011). Yn eu plith mae dyletswydd i lunio a chyhoeddi ein hamcanion cydraddoldeb yn ein cynllun cydraddoldeb strategol.
Darllen mwy...
Cynllun Cydraddoldeb: Hawdd ei Ddeall

Cynllun Cydraddoldeb: Hawdd ei Ddeall

10/12/2012
Cydraddoldeb Anabledd a'r Celfyddydau Amrywiaeth Cynllunio Dogfen Hawdd i'w Deall
Fersiwn Hawdd ei Ddeall o'r Cynllun Cydraddoldeb Strategol yw hwn Crynodeb o'n hamcanion ar gyfer cydraddoldeb 2012
Darllen mwy...
Templed i'r Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb

Templed i'r Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb

21/09/2012
Polisïau a Nodau Corfforaethol Cydraddoldeb Asesiad Effaith ar Gydraddoldeb
Gall y Templed i'r Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb helpu eich syfedliad chi gynnal asesiadau o'r fath.
Darllen mwy...
Arweiniad fesul cam i greu Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb

Arweiniad fesul cam i greu Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb

21/09/2012
Asesiad Effaith ar Gydraddoldeb Polisïau a Nodau Corfforaethol Cydraddoldeb
Mae'r arweiniad yn rhan o becyn datblygu polisi. Rhaid i bob unigolyn yn y Cyngor sydd â chyfrifoldeb am ddatblygu polisi, strategaeth, prosiect, rhaglen neu gynllun (neu arwain arnynt) ymgymryd ag asesiad
Darllen mwy...
Cynllun Cydraddoldeb Strategol: Crynodeb o’r ymgynghoriad a’n hymateb

Cynllun Cydraddoldeb Strategol: Crynodeb o’r ymgynghoriad a’n hymateb

02/05/2012
Cynllunio Ymgynghoriadau Blaenorol Cydraddoldeb
Mae’r crynodeb hwn yn crynhoi’r prif themâu a syniadau a godwyd gan bobl yn eu hymatebion a’n hymatebion ni iddynt. Mae’n cynnwys ymatebion i’r cwestiynau ymgynghori a’r cynllun manwl.
Darllen mwy...
Cynllun Cydraddoldeb Strategol - Crynodeb o'n hamcanion cydraddoldeb

Cynllun Cydraddoldeb Strategol - Crynodeb o'n hamcanion cydraddoldeb

02/04/2012
Cydraddoldeb Cynllunio
Dyma grynodeb o'n cynlluniau i sicrhau y triniwn bobl yn gyfartal. Darllenwch y cynllun manwl am ragor o fanylion am ein gwaith a'n cynlluniau at y dyfodol a sut y cyflawnwn ein haddewidion.
Darllen mwy...
Tudalen 12

Elusen Gofrestredig Rhif 1034245